Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske

O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske

U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 21/2017) daju se slijedeće izmjene i dopune:
Članak 1. U uvodu Odluke ispred teksta „Gradsko vijeće Grada Makarske“ dodaje se tekst “po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Makarske,“.
Članak 2. U članku 3. tekst: „u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna“ zamjenjuje se tekstom: „u razdoblju od 25. svibnja do 15. rujna“.
Članak 3. U članku 4. stavku 1. točki 2. iza riječi „tijela državne vlasti“ stavlja se zarez i dodaje se točka 3. koja glasi „građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.“
Članak 4. Članak 5. se briše, dosadašnji članak 6. postaje članak 5., dosadašnji članak 7. postaje članak 6., a dosadašnji članak 8. postaje članak 7. koji se mijenja i glasi „Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.“
Članak 5. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.

Klasa:361-01/17-03/7 Ur.broj: 2147/01-03/3-18-8 Makarska, 16. svibnja 2018.                                                                                                                                           Predsjednik Gradskog vijeća    Grada Makarske                                     
Marko Ožić-Bebek, dr.med.,v.r.