Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za dostavu ponuda za zakup javne površine za luna park za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022

Na temelju članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 3/21), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 28. listopada 2022. godine, objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za dostavu ponuda za zakup javne površine za postavljanje, vođenje i održavanje luna parka, te popratne opreme za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022.

 

 

I.

            Grad Makarska u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za zakup javne površine za postavljanje, vođenje i održavanje luna parka, te popratne opreme za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022. na lokaciji Šetalište fra Jure Radića u Makarskoj - parkiralište Osejava, u vremenu od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g.

            Luna park se može postaviti na površini do 400 metara četvornih (400 m²), a točnu mikrolokaciju odredit će Grad Makarska.
 

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada, a traje do 07. studenog (ponedjeljak) 2022. godine zaključno do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.
 

Ponude se podnose na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – Advent u Makarskoj 2022. - Luna park - ne otvaraj“.
 

Ponude dostavljene u Grad Makarsku nakon 12,00 sati dana 07. studenog 2022.g. smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 07. studenog 2022.g. u 12,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.
 

Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.

 

II.

Za postavljanje, vođenje i održavanje luna parka, te popratne opreme određuje se početni iznos zakupnine od 6.000,00 kn (bez PDV-a), za razdoblje od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g.

 

            Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se PDV.

 

Grad Makarska osigurati će za luna parka priključak na električnu energiju.

           

III.

Zakupniku je zabranjeno postavljanje drugih predmeta, uređaja i opreme suprotno ovom Javnom pozivu, bez odobrenja Organizatora.
 

 Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću, koje nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarskoj, po bilo kojoj osnovi.

 

IV.

Pisana ponuda treba sadržavati:

ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, broj telefona, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;
 

dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra i dr.)
 

potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva);
 

dokaz o uplati jamčevine, u visini početnog iznosa zakupnine (bez PDV-a), na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411).
 

visinu zakupnine koju nudi, bez PDV-a
 

privolu/suglasnost za obradu osobnih podataka.
 

 

Za ponuditelja koji je ostvario pravo zakupa, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo zakupa po Javnom pozivu jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.
 

Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.

 

V.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 

U slučaju da je više ponuditelja ponudilo isti najveći iznos zakupnine, provest će se javno nadmetanje dana 08. studenog (utorak) 2022.g.  u 12,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, primjenjujući odgovarajuće odredbe ovog Javnog poziva. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava, a pravo na zakup javne površine ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

 

VI.

Radno vrijeme luna parka u sklopu Adventa u Makarskj 2022. je od 10,00 do 23,00 sata, osim u dane vikenda (petak, subota i nedjelja) i na dane državnih praznika, kada je radno vrijeme od 10,00 - 24,00 sata.
 

Zakupnik može raditi do jedan (1) sat kraće od propisanog završetka radnog vremena iz prethodnog stavka.
 

Na Božić 25. prosinca 2022. Zakupnik nije u obvezi raditi.
 

Zakupnik mora poštivati propisano radno vrijeme.

 

VII.

Odluku o odabiru ponuditelja koji je ostvario pravo zakupa kućica donosi Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup javne površine za postavljanje, vođenje i održavanje luna parka, te popratne opreme za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022.g. (u daljnjem tekstu Komisija)
 

Protiv Odluke iz prethodnog stavka može se podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Makarske najkasnije do 13,00 sati trećeg dana od dana objave Odluke na  mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada, bez obzira na način dostave prigovora.
 

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna. Konačna Odluka o odabiru ponuditelja koji je ostvario pravo zakupa objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada
 

Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja koji je ostvario pravo zakupa javne površine, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj:HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411) sklopit će se Ugovor o zakupu javne površine. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečan za iznos PDV-a  sastavni je dio Ugovora o zakupu.
 

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave konačne Odluke o odabiru ponuditelja koji je ostvario pravo zakupa ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine uvećan za iznos PDV-a do roka navedenog u konačnoj Odluci, Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, a javnu površinu može ponuditi u zakup slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom.
 

VIII.

Zakupnik je dužan na vidnom mjestu u luna parku istaknuti naziv tvrtke, obrta ili drugi naziv pod kojim posluje.
 

Zakupnik je dužan obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati propise o javnom redi i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
 

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.
 

Zakupnik je dužan održavati luna park i okolni prostor urednim i čistim.
 

Zakupnik, po potrebi, samostalno ili u dogovoru sa zakupnicima kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, organizira zaštitarsko čuvarsku službu, o svom trošku.
 

Zakupnik je dužan pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih tijela.

 

IX.

Organizator će putem razglasnih uređaja osigurati puštanje glazbe na otvorenom na lokacijama na kojima se održava Advent u Makarskoj 2022. za cijelo vrijeme trajanja manifestacije.
 

Zakupniku je zabranjeno davanje javne površine u podzakup ili na korištenje trećim osobama.
 

            U slučaju da zakupnik postupa suprotno odredbama Ugovora o zakupu i ne otkloni navedena odstupaja u roku navedenom u opomeni, Ugovor prestaje samom dostavom otkaza zakupniku uz zadržavanje uplaćene zakupnine.
 

Nadzor and provedbom ugovora o zakupu provodit će Odsjek prometnog i komunalnog redarstva Grada Makarske.

 

X.

            Zakupnik je dužan zakupljenu javnu površinu po završetku Adventa u Makarskoj 2022., a najkasnije do 11. siječnja 2023.g. osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je primio.
 

            Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na javnoj površini zbog njegova propusta ili nepažnje.

 

 

 

Klasa:  610-02/22-01/45                                                       

Ur.broj: 2181-6-05-04-22-3  

                                                

Makarska, 28. listopada 2022.g.                                           

Gradonačelnik

dr.sc. Zoran Paunović