Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022

Na temelju članka 55. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 3/21), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 28. listopada 2022. godine, objavljuje

 
 
 
JAVNI  POZIV

za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva

za vrijeme Advent u Makarskoj 2022.

 

        I.    
         

Grad Makarska u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022. na lokacijama: Trg Andrije Kačića Miošića i Šetalište fra Jure Radića - parkiralište Osejava u Makarskoj i Trg sv. Jerolima u Velikom Brdu - park preko puta crkve, u vremenu od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g. Svečano otvaranje Adventa u Makarskoj 2022. je 26. studenog 2022.  

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada, a traje do dana 07. studenog (ponedjeljak) 2022. godine zaključno do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.  

Ponude se podnose na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – Advent u Makarskoj 2022. - kućice - ne otvaraj“.  

Ponude dostavljene u Grad Makarsku nakon 12,00 sati dana 07. studenog 2022.g. smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzeti u razmatranje.

  Javno otvaranje ponuda održat će se 07. studenog 2022.g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.  

Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.

  Djelatnost ugostiteljstva u smislu ovog Javnog poziva je priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, odnosno tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane (kuhano vino,  čajevi,  domaći likeri, fritule, uštipci, palačinke te druge slastice, kobasice, hrenovke, prženi krompir, topli sendviči i ostala jednostavna jela).      


II.
 

Broj kućica koje se daju u zakup za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva na lokaciji Trg Andrije Kačića Miošića, dimenzije kućica i početni iznos zakupnine bez PDV-a, za razdoblje od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g., određuje se kako slijedi:

4 kućice dimenzija 2,8 m x 2,35 m, koje su označene brojevima 1,2,3 i 4.

- 4 kućice dimenzija 2,8 m x 2,8 m, koje su  označene brojevima 5,6,7 i 8.  

Početni iznosi zakupnine određuju se kako slijedi:  

za kućicu dimenzija 2,8 m x 2,35 m, početni iznos zakupnine je 3.000,00 kn (bez PDV-a),

za kućicu dimenzija 2,8 m x 2,8 m, početni iznos zakupnine je 4.000,00 kn (bez PDV-a),            
Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se PDV.

  Plan rasporeda kućica s brojem kućica na lokaciji Trg Andrije Kačića Miošića u Makarskoj, određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

    Broj kućica koje se daju u zakup za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva na lokaciji Šetalište fra Jure Radića - parkiralište Osejava, dimenzije kućica i početni iznos zakupnine bez PDV-a, za razdoblje od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g., određuje se kako slijedi:

2 kućice dimenzija 2,8 m x 2,35 m, koje su označene brojevima 1 i 3.

- 1 kućica dimenzija 2,8 m x 2,8 m, koja je  označena brojem 2.  

Početni iznosi zakupnine određuju se kako slijedi:  

za kućicu dimenzija 2,8 m x 2,35 m, početni iznos zakupnine je 3.000,00 kn (bez PDV-a),

za kućicu dimenzija 2,8 m x 2,8 m, početni iznos zakupnine je 4.000,00 kn (bez PDV-a),          
 
Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se PDV.  

Plan rasporeda kućica s brojem kućica na lokaciji Šetalište fra Jure Radića u Makarskoj - parkiralište Osejava određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

                       C) Na lokaciji Trg sv. Jerolima u Velikom Brdu - park preko puta crkve, u zakup se daje jedna (1) kućica dimenzija 2,8 m x 2,8 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva za razdoblje od 26. studenog 2022. do 08. siječnja 2023.g.

Početni iznos zakupnine kućice određuje se u iznosu od 2.000,00 kn (bez PDV-a).   Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se PDV.  

 
 

III.

 

U iznos zakupnine kućice uključen je priključak i trošak električne energije.  

Neposredno ispred kućice za ugostiteljstvo (dimenzija 2,8 m x 2,35 m i 2,8 m x 2,8 m) zakupnik može postaviti najviše 8 stolova (max. promjera 0,6 m, odnosno  0,6 m x 0,6 m) i 4 stolice po stolu, te na otvorenom prostoru ugostiteljskog štekata može postaviti do dva (2) suncobran bijele boje max. dimenzija 4,0 m x 4,0 m.

  Zakupnik kućice za ugostiteljstvo ne smije koristiti plastične proizvode za jednokratnu upotrebu (pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo), tanjuri, čaše, slamke i dr.), već smije koristit isključivo ekološki prihvatljivu jednokratnu ambalažu za hranu i piće.  

Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice.  

Zakupniku je izvan prostora kućice zabranjeno postavljanje drugih predmeta, uređaja, opreme i  šanka, suprotno ovom Javnom pozivu, bez odobrenja Organizatora.  

Za potrebe održavanja pojedinog prigodnog programa Organizator zadržava pravo naložiti privremeno uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na štekatu (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.), u svrhu sigurnosti i neometanog korištenja javne površine od strane posjetitelja, o čemu će Organizator obavijestiti zakupnike najkasnije na dan održavanja prigodnog programa.      

 

IV.

  Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću, koje nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarskoj, po bilo kojoj osnovi.  
 

    V.  

Pisana ponuda treba sadržavati:  

• ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, broj telefona, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;

• dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje nadležnog tijela za udruge ili Izvod iz registra Udruga, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave (ovisno o statusu i načinu registracije za obavljanje djelatnosti);

• potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva)

• dokaz o uplati jamčevine, u visini početnog iznosa zakupnine kućice (bez PDV-a) za koju podnosi ponudu, na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj: 7706-OIB-411).

• broj kućice (prema Grafičkom prikazu rasporeda kućica) za koju podnosi ponudu,

• visinu zakupnine koju nudi, bez PDV-a

• privolu/suglasnost za obradu osobnih podataka

Ako se ponuditelj natječe za više kućica za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati i odgovarajućim jamčevinama.  

Obrazac ponude može se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr ili u pisarnici Grada Makarske, ured broj 7, I. kat zgrade Grada.  

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo zakupa kućice, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo zakupa kućice po Javnom pozivu jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.  

Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.  


VI.  

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.  

U slučaju da nakon objave Odluke o odabranim ponuditeljima koji su ostvarili pravo zakupa kućice ostanu kućice za koje nitko od ponuditelja nije ostvario pravo zakupa ili za iste nije pristigla niti jedna ponuda, javni poziv se može ponoviti s naznakom da je to ponovljeni javni poziv.

  U slučaju da je za istu kućicu više ponuditelja ponudilo isti najveći iznos zakupnine, provest će se javno nadmetanje dana 8. studenog (utorak) 2022.g. u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, primjenjujući odgovarajuće odredbe ovog Javnog poziva. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava za tu kućicu, a pravo na zakup kućice ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.    

 

  VII.

  Radno vrijeme Adventa u Makarskoj 2022.g. je od 10,00 do 23,00 sata, osim u dane vikenda (petak, subota i nedjelja) i na dane državnih praznika, kada je radno vrijeme od 10,00-24,00 sata.  

Zakupnici kućica mogu raditi i 1 sat kraće od propisanog završetka radnog vremena iz prethodnog stavka.  

Na Božić 25. prosinca 2022. zakupnici kućica nisu u obvezi raditi.  

Zakupnici kućica moraju poštivati propisano radno vrijeme.      

 

VIII.  

Odluku o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica donosi Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva  za vrijeme Adventa u Makarskoj 2022. (u daljnjem tekstu Komisija)  

Protiv Odluke iz prethodnog stavka može se podnijeti prigovor Gradonačelniku Grada Makarske najkasnije do 13,00 sati trećeg dana od dana objave Odluke na  mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada, bez obzira na način dostave prigovora.  

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna. Konačna Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada.  

Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj:HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411) sklopit će se Ugovor o zakupu kućice. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečan za iznos PDV-a  sastavni je dio Ugovora o zakupu kućice.

  Primopredaja kućice zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu kućice komunalnom redaru Grada Makarske. Po završenoj primopredaji kućica, sukladno konačnoj Odluci o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućice i potpisanim Ugovorima o zakupu kućice komunalni redar sačinjava Zapisnik s taksativno navedenim zakupnicima koji su ušli u posjed  kućice.  

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave konačne Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine, uvećan za iznos PDV-a do roka navedenog u konačnoj Odluci, Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, a kućicu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu kućicu.  

 

    IX.  

Zakupnik je u obvezi na pročelju kućice vidno istaknuti naziv tvrtke /obrta/ OPG-a ili drugi naziv pod kojim posluje.  

Zakupnici su dužni obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.  

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.  

Zakupnik je u obvezi prigodno ukrasiti unutrašnjost kućice, dok Organizator prigodno ukrašava okolni prostor i drugim sadržajima uveličava navedenu manifestaciju.  

Djelatnici u kućicama za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božičnjaka, prigodne pregače i slično).  

Zakupnik je dužan održavati kućicu i okolni prostor urednim i čistim te svakodnevno odlagati otpad u posude za otpad/kontejnere na zelenom otoku.  

Zakupnici, po potrebi, samostalno organiziraju zaštitarsko čuvarsku službu za vrijeme trajanja Adventa u Makarskoj 2022, o svom trošku.  

Zakupnici su dužni pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih tijela.  
 

    X.  

Organizator će putem razglasnih uređaja osigurati puštanje glazbe na otvorenom za cijelo vrijeme trajanja manifestacije. Zakupnicima kućica zabranjeno je na otvorenom prostoru puštati glazbu putem razglasnih uređaja.  

Zakupnicima kućica zabranjeno je vršiti bilo kakve preinake na kućici bez odobrenja Organizatora te im se zabranjuje davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.            

  U slučaju da zakupnik postupa suprotno odredbama Ugovora o zakupu kućice i ne otkloni navedena odstupaja u roku navedenom u opomeni, Ugovor prestaje samom dostavom otkaza zakupniku uz zadržavanje uplaćene zakupnine.        

      Nadzor nad provedbom ugovora o zakupu provodit će Odsjek prometnog i komunalnog redarstva Grada Makarske.      
 

XI.        
   

  Zakupnik je dužan kućicu po završetku Adventa u Makarskoj 2022.g., a najkasnije do 11. siječnja 2023.g. osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je primio.              

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici zbog njegova propusta ili nepažnje.          

 

 

Klasa:  610-02/22-01/45                                                         
Ur.broj: 2181-6-05-04-22-4           
Makarska, 28. listopada 2022.g.       
Gradonačelnik dr.sc. Zoran Paunović