Aktiviraj pristupačnost

Javni poziv za kandidiranje manifestacija/događanja 2023


Temeljem Godišnjeg plana rada TZG Makarske za 2023. godine, Turistička zajednica grada Makarske objavljuje


JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore prema Godišnjem planu rada Turističke zajednice grada Makarske za 2023. godinuI.    PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Makarske (dalje u tekstu: TZG Makarske) za manifestacije/događanja koji podižu kvalitetu turističke ponude na području grada Makarske te promoviraju grad Makarsku.

II.    NAMJENA SREDSTAVA


Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

1.    kulturnih manifestacija
2.    zabavnih manifestacija
3.    sportskih manifestacija
4.  eno-gastronomskih manifestacija
5.    ostalih manifestacija.
 
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2023. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova radi unaprjeđenja manifestacija sukladno ciljevima iz točke I. ovog poziva, primjerice:


•    sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji i svi ostali troškovi ako ih posebno odobri TZ),

•    izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,

•    nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,

•    najam prostora za održavanje manifestacije,

•    troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora i

•    druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije, ako ih posebno odobri TZ.


Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:


•    kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) te prijevoznih sredstava,

•    troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

•    izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije i

•    sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

III.    KORISNICI SREDSTAVA

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

•    trgovačka društva,

•    obrti,

•    kulturne i druge javne ustanove i

•    udruge građana.

Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo Organizator manifestacije, koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu.

IV.    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Organizator treba dostaviti TZG Makarske projekt manifestacije i obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku (pravni status, OIB, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata te navesti broj članova udruge.

      V. PRIORITETI ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA

Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o sljedećim parametrima:

1.    vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku,

2.    broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju,

3.    snaga tradicije manifestacije i broj godina održavanja manifestacije,

4.    ukupnoj vrijednosti manifestacije,

5.    rokovima i dinamici održavanja manifestacije,

6.    dosadašnjim ulaganjima (ukoliko ih je bilo) i

7.    medijska popraćenost manifestacije, kao u lokalnim i nacionalnim, tako i u međunarodnim medijima.

VI. OBVEZE ORGANIZATORA

Obveze Organizatora su:

•    sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu

•    TZG Makarske dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

IX. ROK I NAČIN PODNOŠENJA KANDIDATURE


Rok podnošenja kandidature je do 14. veljače 2023. godine najkasnije do 23:59 sati.

Istekom navedenog roka kandidature više neće moći biti podnijete.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na email adresu:

info@makarska-info.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZG Makarske zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja.
Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Makarske.
Potrebni obrasci objavljeni su na stranicama TZG Makarske.
 

 Vedran Validžić
DIREKTOR TZG Makarske