Aktiviraj pristupačnost

Poziv na 4. sjednicu Turističkog vijeća 08.12.2021

D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika 03. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. svibnja 2021. godine;

2. Rebalans godišnjeg plana rada TZG Makarske za 2021. godinu;

3. Prijedlog Godišnjeg plana rada TZG Makarske za 2022. godinu.