Enable accessibility

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
 
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“
 
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva TZG Makarska, službeniku za informiranje TZG Makarska:
 
• pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica Grada Makarske, Obala kralja Tomislava br. 16, 21 300 Makarska
 
• putem elektroničke pošte:
info@makarska-info.hr
 
• telefonom na broj:
021/612-002

Službenik za informiranje TZ Grada Makarske: Matko Buljan, dipl. oec.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
 
Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 85/15).   
                             
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.
 
U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.
 
Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN, 85/15, čl. 17. u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama NN, 25/13, podnositelj zahtjeva mora navesti i:
 
  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha) 
 
Turistička zajednica Grada Makarska ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
 
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
 
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 
150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
 
 

 

 
Zakoni
See more
Akti
See more
Obrasci
See more
Planovi i izvješća
See more
COVID-19 - Obrasci
See more